Bonificacions i fons social

Editor de continguts

Servei municipal d'aigua de Sant Pere de Ribes

 

Tarifes Bonificades

Les bonificacions suposen una reducció de la factura per alguns grups de població específics o amb circumstàncies de necessitat.

 • Bonificacions per a família numerosa

  Que és?

  Tarifació especial que afecta a diferents conceptes de la factura. La tarifa de família nombrosa amplia els trams de consum en funció dels membres que componen la unitat familiar de convivència i de diferent manera segons el concepte.

  Aigua

  Tipus de bonificació:

  S'ampliaran els blocs de consum amb 3 m3/mes per cada persona de més que sobrepassi el límit de 3 persones que convisqui al domicili de l'abonat, segons la taula següent:

  Nombre de membres Inici 1r tram de consum
  4 27 m3
  5 36 m3
  6 45 m3
  7 54 m3

  Qui en pot gaudir?

  Vivendes amb més de 3 persones empadronades.
  El titular de la pòlissa ha d'estar empadronat a l'habitatge
  Hi ha d'haver comptador d'aigua individual a l'habitatge.

   

  ¿Cómo se solicita y qué documentación hay que aportar?

  Les sol·licituds es poden presentar presencialment a les oficines d'Aigües Sant Pere de Ribes, mitjançant e-mail o a través de l'Oficina Virtual presentat  el certificat d'empadronament que emet l'Ajuntament.

 • Tarifa aigua bonificada

  Que és?

  Aplicable quan la unitat familiar de convivència és de més de tres membres. Consisteix en l'ampliació dels trams de facturació, amb la qual s'afegiran 3 m3/persona/mes als límits de consum d'aigua establerts pel 1r. tram, 2 m3/persona/mes pel 2n. tram i 1 m3/persona/mes pel tercer tram.

   

  Qui en pot gaudir?

  Vivendes amb més de 3 persones empadronades.
  El titular de la pòlissa ha d'estar empadronat a l'habitatge
  Hi ha d'haver comptador d'aigua individual a l'habitatge.

  Les llars amb persones amb grau de disminució o amb un nivell de dependència, tenen dret a una bonificació adicional. Cada persona amb un grau de disminució superior al 75% o amb un nivell III de dependència reconegut per resolució de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials computa com a dues persones a efectes de considerar l'ampliació de trams.

   

  Com es sol·licita i que cal aportar?

  La sol·licitud es pot fer a l'oficina d'Aigües de Sant Pere de Ribes, a les oficines de l'ACAo en línia, a través de la web de l'ACA.

 • Fondo de solidaridad

  Què és?
  El Fons de Solidaritat és un ajut que aporta Aigües de Sant Pere de Ribes per cobrir les factures d'aigua impagades de persones vulnerables, amb l'objectiu de contribuir a superar la situació de risc en la que es troben.
  S'aplica sobre la totalitat o una part de la factura de l'aigua i és compatible amb altres bonificacions.
  L'aplicació del Fons queda supeditada a la vigència d'un conveni establert entre l'ajuntament (o Consell Comarcal, en funció del municipi) i Aigües de Sant Pere de Ribes.

   

  Qui en pot gaudir?
  Podrà beneficiar-se del Fons de Solidaritat el col·lectiu de persones que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica o risc d'exclusió, a valorar per part dels Serveis Socials assignats a cada municipi.

   

  Com es sol·licita?
  Per sol·licitar l'ajut, cal adreçar-se als Serveis Socials assignats de cada municipi. Un cop avaluat cada cas, els mateixos Serveis Socials tramiten l'ajut amb Aigües de Sant Pere de Ribes.

 • Cànon social

  Qui en pot gaudir?

  Subministraments domèstics de domicilis particulars. Els sol·licitants han de ser persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d'aigua (només a l'habitatge on estan empadronats) i que es trobin en les situacions següents:

  • Abonats titulars del contracte de subministrament d'aigua que tinguin una edat mínima de 60 anys i que percebin una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat.
  • Abonats titulars del contracte de subministrament d'aigua que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d'atur.

  El consum del període ha de ser igual o inferior a la dotació bàsica 100l/persona/dia (27 m3/trimestre) (establerta pel Decret 3/2003).

  Que es compleixi alguna de les situacions detallades a la web de l'ACA.

   

  Com es sol·licita i que cal aportar?

  La sol·licitud es pot presentar a les oficines de l'ACA i també a través de la seva pàgina web.

  A la web de l'ACA es troben detallades les oficines, així com els formularis que s'han d'emplenar i la documentació a aportar. Consultar l'apartat Cànon de'aigua - Tarifwa socials a la web de l'ACA.