Condicións xerais de contratación

Normativa Perfil - SOC

 considerou conveniente poder difundir a través de Internet determinada información sobre a contratación que realiza.

Neste apartado, poderá incluír calquera dato e información que considere conveniente en relación coa súa actividade contractual, tales como o marco contractual xeral, requisitos para ser contratista dela, procedementos de contratación en curso e documentación relativa a estes e, en xeral, calquera información que considere conveniente a tales efectos, como puntos de contacto e medios de comunicación que poden utilizarse para relacionarse coa sociedade no referente a contratación.