Condiciones Generales de Contratación

Normativa Perfil - SOC

 ha considerat convenient poder difondre, a través d’internet, determinada informació sobre la contractació que du a terme.

En este apartat,  podrà incloure qualssevol dades i informacions que considere convenient en relació amb la seua activitat contractual, com ara el marc contractual general, els requisits per a ser contractista de la societat, els procediments de contractació en curs i la documentació relativa a estos, i, en general, qualsevol informació que considere convenient amb esta finalitat, com ara els punts de contacte i els mitjans de comunicació que es poden usar per a relacionar-se amb la societat quant a contractacions.