Protecció de dades

Protección de datos

 • Protecció de dades

  La següent Política de Privacitat descriu el tractament de les dades de caràcter personal que AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES  du a terme dels seus clients. Disposa d'un resum d'aquesta Política de Privacitat aquí.

  I. Qui és el responsable de les dades que faciliteu?

  El responsable del tractament de les seves dades personals és AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES , SA (en endavant, AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES),  amb CIF nº A-08021701 i domicili social al Carrer Torreta, 29 de Sant Pere de Ribes.

  AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES és la companyia encarregada de gestionar el servei municipal de d'aigües.

  A l'apartat següent, s'explica quines dades de caràcter personal recull AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES i per a quines finalitats s'utilitzen.

  II. Quin tipus de dades recull AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES ?

  AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES recull les següents dades de carácter personal:

  • Dades identificatives i de contacte (nom, DNI, telèfon, correu electrònic, etc.), i informació sobre l'habitatge que ocupa (adreça, pis, etc.). Recollim aquestes dades quan vostè signa el contracte d'abastament d'aigua potable.

  • Dades de consum i dades tècniques del subministrament d'aigua potable. Aquesta informació del seu consum és necessària per emetre la factura corresponent.

  • Dades relatives a la seva utilització de la pàgina web corporativa i/o l'oficina virtual (nom d'usuari, contrasenya, registre d'algunes operacions realitzades, etc.).Recollim aquestes dades quan vostè accedeix a la nostra pàgina web corporativa. Si us plau, recordi que en la nostra página web s'utilitzen cookies.

  • Diverses dades facilitades voluntàriament per vostè al posar-se en contacte amb nosaltres. Si vostè es posa en contacte amb nosaltres per qualsevol motiu (amb motiu d'una reclamació, per a comunicar una emergència, per a consultar un dubte, etc.), recollim informació de molt diverses menes, que vostè ens posa al nostre coneixement, amb la finalitat d'atendre la petició que ens realitza.
  III. Per a què utilitzem les seves dades personals?

  Utilitzem les dades amb les següents finalitats:

  • Prestar el servei que ha contractat. Realitzem diverses gestions necessàries per a executar el contracte de subministrament d'aigua, com per exemple: lectures periòdiques, emissió de factures, informació al client sobre els consums realitzats a través de diferents mitjans, etc.  
  El tractament d'aquestes dades és necessari per a mantenir la relació contractual amb vostè.

  • Gestionar el subministrament d'aigua i solucionar les incidències que es produeixen en el mateix. AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES du a terme tasques de detecció de fuites, control del frau i balanç hidràulic amb l'objectiu de garantir una adequada gestió de l'aigua i el correcte funcionament de la xarxa. 
  AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES té un interès legítim en tractar les seves dades personals per a detectar fuites i evitar el frau. D'una altra banda, el tractament de les dades relatives al subministrament és necessari per a mantenir la relació contractual amb vostè.

  • Atendre les sol·licituds que vostè voluntàriament ens efectuï, entre altres, reclamacions, consulta de dubtes, trucades d'emergència, etc. 
  El tractament d'aquestes dades és necessari per a mantener la relació contractual amb vostè o es basa en el seu consentiment.

  • Realitzar estudis estadístics i/o enquestes de satisfacció en relació amb el subministrament d'aigua que ens ajudin a millorar el servei o dissenyar noves funcionalitats.

  a. Estudis estadístics. Realitzem estudis estadístics per a millorar els nostres serveis o dissenyar noves funcionalitats. Per exemple, avaluem els nivells de satisfacció, determinem mitjanes periòdiques de consum i preveiem la demanda d'aigua en diferents zones o municipis.
  Aquest tractament té com a base legal l'interès legítim de AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES en tractar les seves dades personals i, en particular, la seva opinió sobre el servei i la informació sobre el consum i les avaries que vostè pugui sofrir, per a generar estudis estadístics o agregats que permetin millorar els serveis. 

  b. Enquestes de satisfacció. Així mateix, realitzem enquestes de satisfacció relacionades amb el subministrament d'aigua, i per aquest motiu podríem posar-nos en contacte amb vostè a través de telèfon i correu electrònic. En cap cas en prendran mesures que l'afectin de forma individual i les seves dades personals seran anonimitzades.

  AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES considera que aquesta finalitat és compatible amb la finalitat de subministrar el servei d'aigua, ja que existeix una relació entre ambdues finalitats (realitzem enquestes de satisfacció per a poder prestar-li un millor servei). Entenem, per altra banda, que vostè pot esperar raonablement que la seva informació personal es tracti per a aquesta finalitat.

  • Gestionar l'accés i utilització de l'oficina virtual. 
  El tractament d'aquestes dades es basa en l'existència d'una relació contractual amb vostè.

  • Oferir-li o remetre-li informació comercial relacionada amb els serveis d'aigua potable que gestiona AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES, i també sobre activitats i esdeveniments relatius a l'esmentat sector, sempre que ens atorgui el seu consentiment. Si vostè ens ho autoritza, podrem enviar-li aquestes comunicacions promocionals, incloent-hi els mitjans electrònics.

  El tractament de les dades amb aquesta finalitat es basa en el seu consentiment.

  • Elaboració d'un perfil sobre vostè mitjançant la realització d'un seguiment continu del seu consum d'aigua, i també utilitzar altres dades que ens hagi facilitat, per a oferir-li promocions i serveis personalitzats relacionats amb el sector de l'aigua i sempre que ens atorgui el seu consentiment. Per a això s'utilitzarà, entre altres, les seves dades de telelectura, permetent entre altres coses conèixer en temps real el consum d'aigua que realitza.

  El tractament de les dades amb aquesta finalitat es basa en el seu consentiment.

  IV. Amb qui compartim les seves dades?

  AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES té diversos proveïdors que l'assisteixen en l'execució de diferents tasques relacionades amb el servei de subministrament d'aigua. A tall d'exemple, AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES col·labora amb altres entitats del seu mateix grup empresarial que l'assisteixen en qüestions tecnològiques com l'emmagatzematge de la informació, la realització de telelectures o la detecció de fraus en el consum d'aigua. També l'assisteixen entitats externes per a la instal·lació i la lectura de comptadors, la gestió d'impagats, la prestació dels serveis d'atenció al client, la realització d'enquestes de satisfacció o la impressió, l'ensobrament i la distribució de factures.

  Finalment, AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES disposa dels serveis de Microsoft Ireland Operations Limited per emmagatzemar informació diversa a Microsoft Azure, entre la qual hi poden haver les vostres dades personals. Microsoft Ireland Operations Limited pot subcontractar part d'aquestes tasques a Microsoft Corporation, radicada als EUA. Ara bé, en cas que es produeixi una transferència internacional de dades a Microsoft Corporation, aquesta és lícita, ja que s'han establert les garanties adequades per protegir les vostres dades personals. En aquest sentit, Microsoft Corporation (i) està adherida a Privacy Shield i (ii) l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha considerat que les transferències realitzades amb destinació a aquesta són lícites si es donen certes condicions.

  AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES comunicarà les seves dades personals a les següents entitats que, entre altres, podran utilizar-les per a:

  ENTITAT: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

  - Finalitat: Per a la fiscalització del servei  públic que realitza el titular del servei.
  - Aquesta cessió és legal?: Estem obligats a realitzar aquesta cessió per l'article 248 b) del Decret 179/1995, de 13 de juny, d' Aprovació del Reglament d'Obres, Activitats i Servei, normativa local que regula el servei municipal d'abastament, el Reglament del servei i/o l' Ordenança corresponent, en cada cas.

  ENTITAT: SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS DE SANT PERE DE RIBES

  - Finalitat: Abans de procedir a un possible tall de subministrament hem de confirmar amb els Serveis Socials que no existeix una situació de risc d'exclusió residencial.
  - Aquesta cessió és legal?:   Estem obligats a realitzar aquesta cessió de dades d'acord amb l'article 6.4 de la Llei 24/2015 (Pobresa Energètica).

   ENTITAT: AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

  - Finalitat: Per al control del tribut “cànon de l'aigua” que recaptem en la factura de l'aigua per compte de l'Agència Catalana de l'Aigua. 
  - Aquesta cessió és legal?: Estem obligats a realitzar aquesta cessió por la Llei 58/2003 (General Tributària).

   ENTITAT: INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

  - Finalitat: Per a la gestió de les fiances que recaptem en les factures de contractació, per compte de l'Institut Català del Sòl, organisme de la Generalitat de Catalunya.
  - Aquesta cessió és legal?:  Estem obligats per la Llei 13/1996 i el Decret 147/1997, de 10 de juny, sobre el registro de fiances.

  V. Durant quant temps conservem les seves dades?

  Les seves dades es conservaran mentre mantinguem una relació contractual amb vostè per a poder gestionar-la adequadament. Un cop finalitzada dita relació, haurem de conservar les seves dades degudament bloquejades durant un període addicional en què podrien existir qualsevol responsabilitat derivada  del servei de subministrament d'aigua o de cada finalitat. 

  En cas de que hagi autoritzat l'enviament de comunicacions comercials, mantindrem les seves dades fins al moment que ens sol·liciti deixar de rebre les nostres ofertes.

  VI. Els seus drets.

  D'acord amb la normativa vigent de protecció de dades pot exercir diversos drets

  - Sol·licitar l'accés a les seves dades i obtener una còpia de les mateixes.
  - Demanar que es rectifiquin i/o es suprimeixin en alguns casos.
  - Oposar-se a l'elaboració de perfils personalitzats.
  - Solicitar-nos limitar el tractament de les seves dades.
  - Demanar la portabilitat d'aquelles dades que ha facilitat.

  En tot moment, si ha consentit de l'enviament de comunicacions comercials, la realització d'enquestes no relacionades amb el servei o l'elaboració de perfils, té dret a revocar el seu consentiment.

  AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES le reconeix, a més, el dret a presentar una reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades en el cas de que consideri que s'ha fet un tractament incorrecte de les seves dades de caràcter personal. La seva reclamació s'investigarà de forma confidencial i rebrà una resposta del nostre Delegat de Protecció de Dades.  

  Per a exercitar els seus drets, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través d'aquests mitjans:

  • Per correu postal a l'adreça: Carrer de la Torreta, núm.29, 08810 de Sant Pere de Ribes.
  • Per correu electrònic dirigit a l'apartat Contacta del web www.aiguesdesantperederibes.cat.
  En qualsevol cas, com afectat o interessat, pot presentar les denúncies que consideri oportunes davant l'Agencia Española de Protección de Datos o davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

 • Política de protecció de dades relativa al control de temperatura en accessos

  Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

  El tractament de les dades personals relatives a la presa de temperatura amb termòmetres per part dels empleats és responsabilitat d’AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES, S.A. (d’ara endavant, AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES”), amb domicili al carrer Torreta, 29, Sant Pere de Ribes, i CIF A-08021701.

  Quines dades es tracten?

  Es tractarà la temperatura corporal dels interessats. L’empleat es prendrà la temperatura; únicament haurà de manifestar si supera els 37,5 °C, segons el protocol del qual ha estat informat; i comunicar-ho a Recursos Humans (RH) i Prevenció de Riscos Laborals (PRL). 

  Amb quina finalitat es tractaran les dades personals? 

  Les dades de temperatura corporal seran tractades, únicament i exclusivament, amb la finalitat de no permetre l’accés a les instal·lacions d’AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES a les persones que superin determinada temperatura, a fi de protegir la seguretat i la salut en l’entorn laboral durant la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, seguint les indicacions del Departament de Seguretat i Salut Laboral d’AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES, i contribuir, així mateix, a la contenció de la malaltia.

  Durant quant temps es conservaran?

  Les dades facilitades per l’empleat seran conservades durant el termini necessari per fer la comprovació pertinent, i posteriorment seran eliminades. 

  Excepcionalment, AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES conservarà una còpia de les dades durant un termini superior quan, en el mateix moment del registre, s’hagi produït una reclamació de l’interessat amb motiu de la denegació de l’accés a la instal·lació o edifici. En aquest supòsit, les dades es conservaran únicament durant el termini de temps necessari per atendre la reclamació o l’exercici de les accions que se’n puguin derivar, i posteriorment seran eliminades.

  Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

  La base legal per al tractament de les dades personals és: i) donar compliment a l’obligació prevista als articles 14 i 18 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en virtut dels quals la companyia ha d’implantar tots els mitjans necessaris per garantir la seguretat i la salut dels seus empleats i altres persones externes a les seves instal·lacions i edificis; i ii) la necessitat de protegir l’interès vital de l’interessat o d’altres persones físiques.

  Quines mesures de seguretat s’han implantat per protegir les dades personals?

  AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES ha implantat mesures perquè únicament els empleats es prenguin la temperatura, sense implicacions de tercers. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per, posteriorment i una vegada hagi comunicat aquella dada a RH i PRL, garantir-ne la seguretat i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés o alteració il·lícits. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

  Comunica AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES les dades personals a tercers?

  Només es comunicaran les dades personals a tercers si és necessari fer-ho per donar compliment a obligacions legals, com ara comunicacions a les autoritats sanitàries en cas que ho requereixin.

  Hi ha altres entitats que puguin tenir accés a les dades personals? 

  La companyia disposa de diversos proveïdors que assisteixen els empleats i externs en l’execució de diferents tasques relacionades amb el tractament de les dades personals, i als quals s’exigeix el compliment estricte de la normativa de protecció de dades, mitjançant la subscripció del corresponent contracte d’encarregat de tractament.

  Quins són els drets en matèria de protecció de dades i com es poden exercitar?

  La llei reconeix els drets següents en matèria de protecció de dades, aplicables tant a l’empleat com a l’extern:

  Dret

  Contingut

  Accés

  Podrà consultar quines dades personals tenim.

  Supressió

  Podrà sol·licitar que eliminem les seves dades personals.

  Oposició

  Podrà sol·licitar que no tractem les seves dades personals per a algunes finalitats concretes.

  Limitació

  Podrà sol·licitar que limitem el tractament de les seves dades personals, en determinades circumstàncies.

  Autoritat de control

  En tot cas, com a interessat, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat competent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per defensar els seus drets, i ho pot fer a través de la pàgina web www.aepd.es

  Per exercitar aquests drets, fer una consulta o plantejar dubtes sobre el tractament de les dades personals, n’hi ha prou d’enviar una comunicació al delegat de protecció de dades de AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES per correu electrònic a l’adreça dpo@sorea.cat, o bé mitjançant el correu postal a l’adreça: Carrer Torreta, 29, de Sant Pere de Ribes, a l’atenció del delegat de protecció de dades de AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES, S.A., amb la referència “Protecció de dades”.

 • Política de videovigilància i control d'accés

  La present política descriu el tractament que realitza AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES, S.A. (en endavant, “AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES”), de les dades de caràcter personal recollides a través de les càmeres de videovigilància i del llocs i dispositius de control d’accés a oficines o instal·lacions del servei.

  Qui és el responsable de les dades recollides?

  El responsable de les dades de caràcter personal és AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES, S.A. amb domicili al Carrer Torreta, 29, Sant Pere de Ribes, i NIF A-08021701.

  En cas que tingui algun dubte o consulta en relació al tractament de les seves dades de caràcter personal, posis en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (“DPO”) al correu electrònic dpo@sorea.cat, o a la direcció postal: Passeig de la Zona Franca, núm. 48, 08038 Barcelona.

  El DPO és l’encarregat de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades i les polítiques corporatives de privacitat en relació als tractaments efectuats per AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES, incloent els relatius a videovigilància i control d’accés.

  Per a què utilitzem les vostres dades personals?

  Recollim diferents dades personals, que trobareu detallades a l’apartat següent, amb la finalitat principal de garantir la seguretat de les nostres instal·lacions. En particular: 

  • Les dades recollides mitjançant el sistema de videovigilància són tractades per garantir la seguretat dels béns i les persones que es troben a les nostres instal·lacions.
  • Les dades recollides mitjançant els nostres sistemes de control d’accés són tractades per:
   • facilitar l’accés a les oficines, la zona de treball i les àrees restringides; 
   • assignar la targeta d’accés corresponent;
   • portar un control de les entrades de personal extern i visitants;
   • garantir la seguretat dels béns i les persones que es troben a les nostres instal·lacions.

  Quin tipus de dades personals tractem?

  • Dades identificatives (nom, DNI, empresa a la qual pertanyeu, persona que visiteu, etc.)Us sol·licitarem aquestes dades quan us presenteu al mostrador de recepció, a fi d’atorgar-vos un targeta de visita per accedir a l’edifici.
  • Dades generades per la vostra targeta d’accés. Cada cop que passeu la vostra targeta pel torn d’accés, quedarà emmagatzemada l’hora d’entrada/sortida.
  • Gravacions d’àudio i vídeoEn romandre dins del camp de gravació de les càmeres de videovigilància instal·lades al nostre edifici, la vostra imatge pot ser gravada. No hi ha cap càmera oculta. Totes les càmeres estan senyalitzades.

  Legitimitat del tractament

  Tractem les vostres dades personals sobre la base de l’interès públic,per garantir la seguretat de les persones, els béns i les instal·lacions.

  Amb qui compartim les vostres dades?

  No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal. En cas que detectem que s’ha produït un incident de seguretat o tinguem indicis de la comissió d’algun delicte (furts, material destrossat, agressió a persones, etc...), les dades recollides per les nostres càmeres de videovigilància i sistemes de control d’accés seran posades a disposició de les Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutges i Tribunals competents. 

  Durant quant de temps conservem les vostres dades?

  Les dades recollides es suprimeixen en un termini màxim de 30 dies (a comptar des de l’enregistrament). Excepcionalment, AIGÜES DE SANT PERE DE RIBES conservarà una còpia de les dades durant un termini superior si s’ha produït un incident de seguretat o existeixin indicis de comissió d’algun delicte (per exemple, un robatori). 

  Sus derechos

  La normativa vigent de protecció de dades us reconeix diferents drets:

  • Dret d’accés a les vostres dades i d’obtenir-ne una còpia.
  • Dret de supressió o rectificació.
  • Dret a la limitació del tractament.
  • Dret d’oposició.
  • Dret de portabilitat de les dades que heu facilitat.

  Si us plau, tingui en compte que, encara que vostè pot exercir qualsevol dels drets previstos en la normativa, les especials característiques del tractament regulat en aquesta política no ens permeten respondre positivament la seva petició en tots els casos. Per exemple, no podem rectificar una gravació de videovigilància o un log o registre d’accés en el que es mostra automàticament la seva hora d’entrada en les nostres instal·lacions.

  Vostè té dret a presentar una reclamació davant el DPO en cas de que consideri que s’ha fet un tractament incorrecte de les seves dades de caràcter personal. La seva reclamació s’investigarà de forma confidencial i rebrà una resposta del nostre DPO.

  Per exercir els vostres drets, podeu contactar amb nosaltres a través dels mitjans següents:

  • Dirigint una carta per correu postal a la direcció: Passeig de la Zona Franca, núm. 48, 08038 de Barcelona.
  • A través del “Contacta’ns” de la nostra web: www.aiguesdesantperederibes.cat

  En tot cas, com afectat o interessat, pot presentar les denúncies que consideri oportunes davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).