Tarifes

Text introductori tarifes

Els preus del servei de l'aigua s'elaboren tenint en compte les característiques específiques de cada servei, els seus costos de gestió i la legislació vigent. Aquest preu correspon al cost de la gestió del servei de subministrament d'aigua.

L'aigua és un bé de titularitat pública, per la qual cosa és l'administració competent, normalment els ajuntaments, qui s'encarrega de fixar els preus del servei.

Els factors que determinen el preu de l'aigua a cada municipi són diversos: l'escassetat o abundància de recursos hídrics del territori; l'origen de l'aigua (subterrània, superficial, de mar) i el seu cost d'extracció i tractament; la mida i el tipus de nucli urbà (ciutats compactes o disseminades); l'estat de les infraestructures; els criteris que s'adopten per finançar el seu manteniment, i altres factors com la qualitat del servei, l'eficiència, l'experiència, la tecnologia, la innovació, la qualificació i la formació del personal, etc.

Editor de continguts

groupid: 9268768, currentGroupId: 9268768

Servei municipal d'aigua de Sant Pere de Ribes

 • Servei d'aigua

   Aplicació des del 01/07/2014

  La factura inclou el concepte AIGUA, que es compon per dues parts, una de fixa denominada quota i una part variable o consum. La part fixa és la que paguen tots els usuaris, hagin o no hagin consumit aigua, com a contribució als costos fixos de gestió del servei d’aigua. La part variable correspon al consum de cada immoble i, sobre aquest consum, s’apliquen tarifes creixents, en funció dels trams definits a l’estructura tarifària del municipi. Els ingressos recaptats per aquest darrer concepte es destinen a la compra i/o captació d’aigua, la potabilització, el control sanitari permanent, la distribució d’aigua a la pressió adequada, i també al manteniment de les instal·lacions i el servei d’atenció a l’usuari.

  Cuota fixa de servei Preus
  Domèstic 10,72 €/unitat de consum/mes
  Industrial i comercial 10,72 €/unitat de consum/mes
  Consum Preus
  Domèstic  
  Fins a 18 m3/unitat de consum/trimestre 0,370 €/m3
  De 18 a 30 m3/unitat de consum/trimestre 0,582 €/m3
  De 30 a 54 m3/unitat de consum/trimestre 1,162 €/m3
  Excés de 54 m3/unitat de consum/trimestre 1,963 €/m3
  Aforaments  
  Fins a 45 m3/unitat de consum/trimestre 1,216 €/m3
  Excés de 45 m3/unitat de consum/trimestre 1,216 €/m3
  Industrial i comercial  
  Fins a 30 m3/unitat de consum/trimestre 0,410 €/m3
  Excés de 30 m3/unitat de consum/trimestre 1,269 €/m3
 • Conservació de comptador i escomesa

  Aplicació des del 01/07/2014  

  La recaptació obtinguda per aquest concepte es destina al manteniment de l'equip de mesura i la connexió. El control dels equips de mesura és essencial per tal d'assegurar la qualitat del servei. Els equips de presenten incidències se substitueixen i es promou la instal·lació dels models de comptador més innovadors que permeten la telelectura.

  Tipus Preu
  Comptador i escomesa 1,170 €/mes
 • Conservació de clavegueram

  Aplicació des del 01/01/2013  

  A la factura de l'aigua s'inclou el concepte de clavegueram, per tal de compensar els costos de gestió del servei de gestió de la xarxa municipal de clavegueram.

  Quota fixa de servei Preu
  General 1,73 €/unitat de consum/mes
  Consum Preu
  Fins a 999999 m3/unitat de consum/trimestre 0,0371 €/m3
 • Cànon de l'aigua

  És un tribut de recaptem per compte de l'Agència Catalana de l'Aigua, organisme dependent de la Generalitat de Catalunya. Inclou una part fixa o mínim i una part variable en funció del consum, que es factura a preus creixents. La Generalitat destina la recaptació d'aquest tribut a la inversió i explotació dels sistemes de sanejament, els embassaments i la resta d'infraestructures de producció i transport d'aigua de Catalunya, a la prevenció en origen de la contaminació, i als costos de planificació hidrològica, inspecció i control d'aigües. La taxa es publica al DOGC i a la web de l'Agencia Catalana de l'Aigua.