Al costat de les persones

Introducció - Al costat de les persones

groupid: 9268768, currentGroupId: 9268768

A Aigües de Sant Pere de Ribes som sensibles a les dificultats que tenen algunes persones per fer front a les despeses bàsiques de la llar. Per això ja fa anys que vam crear instruments de suport per a aquelles persones en situació de vulnerabilitat: els fons socials o fons de solidaritat, les tarifes socials i els compromisos de pagament sense interessos.

Fons de Solidaritat - Al costat de les persones

groupid: 9268768, currentGroupId: 9268768

Fons de Solidaritat

Què és?
El Fons de Solidaritat és un ajut que aporta Aigües de Sant Pere de Ribes per cobrir les factures d'aigua impagades de persones vulnerables, amb l'objectiu de contribuir a superar la situació de risc en la que es troben.
S'aplica sobre la totalitat o una part de la factura de l'aigua i és compatible amb altres bonificacions.
L'aplicació del Fons queda supeditada a la vigència d'un conveni establert entre l'ajuntament (o Consell Comarcal, en funció del municipi) i Aigües de Sant Pere de Ribes.

Qui en pot gaudir?
Podrà beneficiar-se del Fons de Solidaritat el col·lectiu de persones que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica o risc d'exclusió, a valorar per part dels Serveis Socials assignats a cada municipi.

Com es sol·licita?
Per sol·licitar l'ajut, cal adreçar-se als Serveis Socials assignats de cada municipi. Un cop avaluat cada cas, els mateixos Serveis Socials tramiten l'ajut amb Aigües de Sant Pere de Ribes.

Protecció per a col·lectius vulnerables (dades 2018) - 1

Protecció per a col·lectius vulnerables (dades 2018)

Total de fons de solidaritat disponibles
50.654,23€ anuales

Beneficiaris dels fons socials
244 llars

Rebuts pagats per al Fons de Solidaritat
402

Protección para colectivos vulnerables (datos 2018) - 2

Pòlisses identificades com a vulnerables
73

Pòlisses amb ajornament de pagament
125

Tarifa social - Al costat de les persones

groupid: 9268768, currentGroupId: 9268768

Cànon social

Per una banda, es pot demanar la tarifa d’aigua destinada a famílies nombroses que s’acreditin mitjançant el corresponent títol emès per la Generalitat de Catalunya, segons sigui la categoria general o bé especial.

També es pot sol·licitar la tarifa de cànon social, destinada a situacions econòmiques específiques, per subministraments domèstics de domicilis particulars. El sol·licitant ha de ser titular de la pòlissa.

El consum del període ha de ser igual o inferior a la dotació bàsica 100 l/persona/dia (27 m3/tte) (establerta pel Decret 3/2003). Bonificació sobre el concepte de cànon de l’aigua sempre que no es superin 27 m3/trimestre o equivalent si són famílies nombroses.

S’aplica una tarifa reduïda en el primer tram de consum.

S’han de complir alguna de les situacions detallades al web de l’ACA.

Compromisos de pagament sense interessos - Al costat de les persones

groupid: 9268768, currentGroupId: 9268768

Compromisos de pagament sense interessos

Es tracta d’acords de finançament negociat sense interessos del deute d’aquelles persones que tenen dificultats per pagar però que no tenen la consideració de vulnerables per part de Serveis Socials i volen fer front a les despeses de la llar.